DT832 Risikomassnahmen/Bericht

DI008885 Projekt-ID

DI008886 Risiko

DI008887 Massnahme

DI008900 Pos.

DI026119 Beschreibung

DI028286 Risikominderung

DI028287 Massnahme: Kosten

DI028288 Massnahme: Status

DI028289 Verantwortlicher

DI028290 Termin

DI040123 Rel. R-Minderung

DI040124 Rel. M-Kosten

         PLANTA project

 
  • Suche in Topic-Namen

  • Suche in Topic-Inhalten
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl